ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੁਇਡਾ

ਗਲਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ht

ਕੱਚਾ ਮਾਲ

ht
tet

ਗਲਾਸ ਭੱਠੀ

ht
bd

ਬਣਾਉਣਾ

htr

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਨੀਲਿੰਗ ਭੱਠੀ

ht
hrth

ਛਪਾਈ

ht
er

ਠੰਡਿਆ ਹੋਇਆ

as

ਪੈਕੇਜ

ht
v

ਪੈਕੇਜ

ht
d

ਆਵਾਜਾਈ